Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van de Tafeltennisvereniging “Tot Ons Vermaak”
Artikel 1
De voorzitter leidt vergaderingen en bijeenkomsten, zorgt voor de tenuitvoerlegging van
de genomen besluiten, bepaalt data en plaats der vergadering na overleg met de andere
bestuursleden en ondertekent met de secretaris de notulen die worden goedgekeurd.
Hij geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op het verenigingsleven.
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door één van de andere bestuursleden.
Artikel 2
De secretaris is belast met:
a) Het bijhouden van de notulen van de vergaderingen
b)Het voeren van de verenigingscorrespondentie
c)Het uitschrijven van vergaderingen
d)Houdt kopie van correspondentie, brengt het jaarverslag uit
Artikel 3
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor uitgaven boven de grens van €
500,00 dient een bestuursbesluit genomen te zijn. Hij houdt boek van alle inkomsten en
uitgaven, sluit aan het eind van het verenigingsjaar de boeken af, brengt schriftelijk
rekening en verantwoording uit en moet deze informatie ter inzage gereed hebben
liggen. Het beleggen der gelden zal geschieden in overleg met het bestuur. Hij is
gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden,
en desgewenst inlichtingen te verschaffen
Hij is verplicht een lid schriftelijk tot betaling te manen, alvorens hij haar/ hem tot
royement kan voordragen. Dit kan geschieden bij een achterstand van betaling van 6
maanden.
Artikel 4
Het bestuur kan zich doen bijstaan door speciale commissies, die door het bestuur
worden benoemd.
Het bestuur regelt de organisatie en onderlinge werkzaamheden van de vereniging.
Artikel 5
Leden betalen een contributie die jaarlijks wordt vastgesteld. Contributies worden per
half jaar in rekening gebracht.
Artikel 6
In de algemene ledenvergadering kunnen voorstellen gedaan worden, maar deze
voorstellen moeten door minstens drie stemgerechtigde seniorleden ondersteund worden om
voor behandeling in aanmerking te komen.
Artikel 7
Een kascommissie, bestaande uit 2 leden, die op de vorige algemene vergadering zijn
benoemd, moet de jaarrekening nazien en schriftelijk rapport uitbrengen aan het
bestuur. Hierna wordt de rekening door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
Deze kascommissie mag onder geen enkel beding uit bestuursleden bestaan.
Commissieleden hebben maximaal gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar
zitting in deze commissie.
Artikel 8
De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn bindend voor alle leden. Zij worden
genomen bij meerderheid van stemmen. Bij verkiezingen van personen wordt de
meerderheid van de aanwezige leden vereist. Is die meerderheid niet verkregen, dan
wordt opnieuw gestemd en mogelijk gekozen uit de twee personen, die bij de eerste
stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen.
Artikel 9
Ongeldig is een stem:
bij blanco stembriefjes;
bij stembriefjes, welke de bedoelde personen niet duidelijk aanwijzen.
Wordt een groter aantal stembriefjes ingeleverd dan op de vergadering aanwezige
stemgerechtigde leden, dan is de stemming ongeldig en wordt opnieuw gestemd.
Artikel 10
Buitengewone vergaderingen worden bijeen geroepen zo vaak als het bestuur dat nodig
acht.
Verzoeken tot het houden van een buitengewone ledenvergadering kunnen door de
leden tot het bestuur gericht worden en wel door het zenden van een schriftelijk stuk,
met ondertekening door ten minste 15 stemgerechtigde seniorleden en vermelding van de
redenen. Binnen drie weken wordt de vergadering dan door het bestuur uitgeschreven.
Artikel 11
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing, in welke vorm
ook.
Artikel 12
De vereniging stelt zich op het standpunt, dat ieder lid voor zijn eigen tafeltennis
uitrusting zorg draagt. De leden zijn verplicht om bij officiële wedstrijden minimaal het
clubshirt te dragen.
Artikel 13
Alle seniorleden zijn verplicht om naast het tafeltennis spelen zo nodig werkzaamheden
te verrichten in het clubbelang zoals bardiensten, hulp bij onderhoud van de zaal en
dergelijke.
Artikel 14
Beeldmateriaal/Portretrecht
Tijdens activiteiten bij onze vereniging worden soms foto- en videobeelden gemaakt.
Een deel van dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of
geplaatst op de website en Facebook pagina van TOV. Gezien het aantal foto- en
videobeelden en de vele gezichten op deze beelden is het in de regel niet mogelijk
iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor publicatie. De vereniging gaat
zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid, ouder van een
jeugdlid of vrijwilliger desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van bepaald
beeldmateriaal, dan zal dit materiaal op diens verzoek worden verwijderd.
Artikel 15
Dit reglement is gepubliceerd op de website van de vereniging (www.ttvtov.nl)
Artikel 16
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het bestuur.
Artikel 17
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 12 november 2020.