Tafeltennisvereniging T.O.V

Nieuwe Zeeweg 73

2202 HA Noordwijk

 

Privacyreglement tafeltennisvereniging T.O.V.

In de ledenadministratie van tafeltennisvereniging T.O.V. worden per lid de volgende gegevens opgenomen: (voor)naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, ingangsdatum lidmaatschap, competitiespelend (ja/nee), lidnummer, telefoonnummers, en mailadressen. De ledenadministratie wordt centraal gevoerd door de Nederlands

Tafeltennisbond (NTTB) in een geautomatiseerd systeem, waarop het privacyreglement van de bond van toepassing is. Geautoriseerde leden van het bestuur van T.O.V. hebben toegang tot dit systeem om de gegevens in te zien en mutaties door te voeren. Het bestuur van T.O.V. beheert een download van deze gegevens in een excel bestand voor intern gebruik binnen het bestuur. De gegevens worden periodiek bijgewerkt.

T.O.V. gebruikt genoemde gegevens voor de communicatie tussen vereniging en de leden via de diverse kanalen zoals nieuwsbrieven en mailings, en voor de administratie van contributies en bijdragen. T.O.V. neemt de bescherming van genoemde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze gegevens worden door T.O.V. alleen gebruikt voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden zoals overheidsinstanties, bedrijfsleven of andere verenigingen/stichtingen tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze werden verstrekt. Van oud-leden worden na toestemming gegevens bewaard die nodig zijn om contact te onderhouden.

Wie lid wordt van T.O.V. gaat akkoord met het opnemen van zijn gegevens in de ledenadminstratie en met het gebruik van de gegevens voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden.

De leden hebben het recht de gegevens die onder hun naam geregistreerd staan, bij het bestuur op te vragen en deze zo nodig te laten aanpassen. Het bestuur is verplicht de gegevens te verstrekken en eventuele wijzigingen van de gegevens door te voeren in de ledenadministratie.

 

Als betrokkenen de indruk hebben dat de gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan worden zij dringend verzocht daarover direct contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.